De vereniging

Voor ouders, door ouders

De Oudervereniging van het Stedelijk Gymnasium te Leeuwarden is een vereniging voor ouders/verzorgers van leerlingen van het Stedelijk Gymnasium 'Piter Jelles' te Leeuwarden.

Het doel van de Oudervereniging is een stimulerende bijdrage te leveren aan het Stedelijk Gymnasium door ouders en/of verzorgers van leerlingen te betrekken bij de school. De precieze doelstellingen vindt u in de statuten. Het bestuur van de oudervereniging:

  • Wil er samen met de school voor zorgen dat de kinderen van het Stedelijk Gymnasium en hun ouders een fijne schooltijd hebben;
  • Betrekt ouders bij de school en bij activiteiten voor leerlingen, zoals beroepeninspiratie avonden en gastlessen;
  • Legt contacten tussen ouders en de schoolleiding en bevordert dit contact, onder andere door regelmatig bij elkaar te komen;
  • Vormt een klankbord voor zowel ouders als voor de schoolleiding;
  • Overlegt regelmatig met de directie van de school en met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad;
  • Levert opbouwende bijdragen aan ontwikkelingen binnen de school;
  • Financiert hulpmiddelen en activiteiten die het onderwijs ten goede komen;
  • Verzorgt attenties voor leerlingen bij speciale gelegenheden;
  • Organiseert thema-avonden en lezingen voor ouders en docenten;
  • Stelt namens de Oudervereniging beurzen ter beschikking om projecten van leerlingen financieel te ondersteunen.

Alle ouders/verzorgers van leerlingen zijn automatisch lid van de oudervereniging, tenzij men schriftelijk te kennen geeft geen lid te willen zijn. Het lidmaatschapsbedrag (ouderbijdrage/contributie) varieerde in de afgelopen jaren van €5 tot €10 per jaar.

De praktische invulling vindt u in de jaaragenda en een terugblik in de jaarverslagen.

Onze bestuursleden

Ellen
Jenny
Minke
Mario
Bert
Marjolijn
Yildou
Tryntsje

Historie

historie_gymnasium_2.jpgOp 25 november 1985 werd de een jaar eerder opgerichte Ouderraad omgezet in een Vereniging.

Achtergrond

Begin 80'er jaren van de vorige eeuw ontwikkelt de gemeente Leeuwarden plannen om te komen tot de vorming van een tweetal grote openbare scholengemeenschappen. En daarmee tot opheffing van onder andere het Stedelijk Gymnasium. Directie, docenten, leerlingen (met onder andere een bezetting van de school) en ouders komen massaal in verzet. Al snel wordt bedacht dat het handig zou zijn als de vertegenwoordiging van de ouders de vorm van een rechtspersoon zou krijgen, om ook als zodanig op te kunnen treden indien nodig.

Begin jaren van de oudervereniging

Van de zeven in de Statuten genoemde doelen ligt de nadruk in de beginjaren sterk op punt e. “te streven naar handhaving van categoraal gymnasiaal onderwijs en in het bijzonder te streven naar de instandhouding en versterking van het Stedelijk Gymnasium als zelfstandig gehuisveste (sic!) onderwijsinrichting”. In de jaren die volgen zal de Vereniging meerdere malen de gang naar de rechter maken. Als je met de kennis van nu terug kijkt op die roerige periode, kun je concluderen dat nadat de rook was opgetrokken, de gevolgen voor het Gymnasium in de praktijk beperkt zijn gebleven. De Status Aparte - die het Gymnasium voor drie jaar zou behouden in de brede scholengemeenschap - is eigenlijk tot op de dag van vandaag gehandhaafd. Sterker nog: iedere school binnen Piter Jelles heeft sinds 2010 weer de ruimte en de opdracht om de eigenheid sterker te profileren. De lessentabel werd niet ingrijpend gewijzigd. De school zit nog altijd aan de Noorderweg. De locatiedirecteur mag zich weer rector noemen etc. etc. Het is echter zeer waarschijnlijk dat als de strijd indertijd niet was aangegaan, de uitkomsten geheel anders geweest zouden zijn.

Nieuw focus van de oudervereniging

Na bijna 15 jaar van strijd voor behoud van de school is de functie van de Oudervereniging na 2000 geleidelijk aan meer die van klankbord voor de directie en vertegenwoordiging van de ouders richting de school geworden. Dat dan naast en in aanvulling op de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Een MR die anders dan het bestuur van de Oudervereniging formele bevoegdheden heeft.

De laatste ontwikkeling is dat het bestuur van de oudervereniging inzet op meer betrokkenheid van meer ouders bij de school door ouders te benaderen voor activiteiten in de school, d.m.v. uitnodigingen tot deelname aan beroepeninspiratie of adstructieweek, met enquêtes, en door ouders vaker dan voorheen te informeren (bv. door het opzetten van deze website).

In 2010 vierde de oudervereniging het 25 jarige bestaan met de eerste ouderfuif!

Wilt u meer lezen over de geschiedenis van de oudervereniging, kijk dan eens in het archief van de Leeuwarder Courant.

Hebt u een vraag?

Stuur een e-mail naar bestuur@oudervereniging-sgl.nl